خدمات امنیت شبکه و اطلاعات

امروزه امنیت اطلاعات بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات محسوب می شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا، امنیت دارایی های اطلاعاتی برای کلیه سازمان ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش می باشد.

مباحث اساسی که در طراحی امنیت شبکه اهمیت دارند عبارتند از:

 • تعیین منابع شبکه.
 • بررسی ریسک ها و تهدیدات شبکه.
 • بررسی نیازهای امنیتی شبکه.
 • طراحی پلان های امنیتی.
 • تعریف سیاستهای امنیتی شبکه.
 • تعریف روشهایی برای اعمال سیاست های امنیتی( آئین نامه های امنیتی).
 • تعریف یک استراتژی فنی.
 • دریافت بازخورد از کاربران، مدیران و پرسنل فنی.
 • آموزش پرسنل.
 • اعمال استراتژی فنی در پروسه های امنیتی.
 • آزمون امنیتی و رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر امنیت با بازرسی های مرتب.