مانیتورینگ و گزارش‌گیری از شبکه

اصولا حصول اطمینان از کارکرد بهینه شبکه و تأیید صحت تغییرات انجام شده و بسیاری از کنترل‌های امنیتي تنها با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ شبکه میسر است.وجود چنین ابزاری در شبکه به مدیران شبکه در کنترل وضعیت شبکه کمک شایاني خواهد کرد. مدیریت صحیح و نگهداری شبکه‌های پیچیده و گسترده بدون بهره‌گیری از ابزار مناسب، دشوار، وقت‌گیر و بعضا غیرممکن است. یک مدیر شبکه می بایست با نظارت دائمي بر حجم و نوع ترافیک عبوری از بخش‌های مختلف شبکه، مشکلات احتمالي را در زمان مناسب، کشف و رفع نماید.

مانیتورینگ عملکرد شبکه

  •  طراحی توپولوژی شبکه به منظور یافتن سریع گلوگاه‌های شبکه
  •  مانیتورینگ تجهیزات شبکه
  •  شناسایی مشکلات قریب‌الوقوع
  •  مانیتورینگ لینک‌ها به لحاظ دسترسی‌پذیری و کارایی
  •  اندازه‌گیری پهنای باند مصرفی شبکه
  •  تجزیه و تحلیل الگوی ترافیک
  •  خودکار‌سازی مدیریت تغییرات و پیکربندی شبکه