طراحی و اجرا زیر ساخت شبکه

شبكه‌های كامپيوتري می‌بايست با توجه به شرايط وسياست هاي هـر سـازمان ، طراحـي و پيـاده‌سـازي گردد. در واقع شبكه‌هاي كامپيوتري زيرساخت‌هاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فـراهم مـي آورند؛در صورتيكه اين زيرساختها به درستي طراحي نشوند، و فاکتورهای مهمی همچون هدف از برپا سازی شبکه، انتظار کاربران، قابلیت ارتقا ، امنیت و سرعت و همچنین سرویس ها و خدماتی که قرار است بر پایه ی شبکه ارائه شود در نظر گرفته نشوند مشکلات بسیاری گریبان گیر مدیران و کار فرما یان در سازمان ها و شرکتها خواهد شد.

در این راستا خدمات مشاوره، طراحي و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری به منظور تضمین سرعت و استانداردهای لازم در مراحل زیر انجام مي شود

 

  •  تحلیل و بررسي وضعیت موجود و نیازهای جاری و آتي کاربران در سازمان هدف
  •  طراحي شبکه شامل مشخصات فني تجهیزات و نقشه ارتباطات و ساختار شبکه
  •  پیاده‌سازی طرح تایید شده براساس استانداردهای بین المللي
  •  بررسي و تست کارکرد توسط ابزارهای به روز تست شبکه و ارائه‌ی گزارش نهایي